વકીલશબ્દ સાથે વકીલ સૂચવે છે એક વ્યક્તિ સાથે પ્રથમ ડિગ્રી માં કાયદો અને દાખલ કરવા માટે બાર એક વખત તમે તમારી પસંદગી કરી દીધા પછીનકલ માંગતા અને પેસ્ટ કોડ ઉપર છે આ ફેરફારો મુજબ તમારી પસંદગી છે.