ઓટો નાદારી, અને એક પ્રમાણપત્ર અભાવ અસ્કયામતોનિષ્ફળતા મુખ્યત્વે ચિંતિત સાથે નૈતિક વ્યક્તિઓ વ્યાપારી રજિસ્ટર માં રજીસ્ટર છે